Của chung vốn có trong trời đất,
Cơ mầu mới biết lòng hư thật.
Bạc vàng là của trữ tiêu dùng,
Thành thị vốn in đừng lật đật.
Năm đế hiền nhường đức hãy cao,
Ba vương con nối mưu dường nhặt.
Đành hay muôn sự của đều chung,
Cờ đến tay ai, ai mới phất.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989