Nhiều lời thốt huống vân vân,
Tua sá quan phòng kể bất nhân.
Thớt có tanh tao ruồi háo miệng,
Gang không mật mỡ kiến đam thân.
Ruột hèn nẻo cắt thì đau ruột,
Chân đạp nhơ nào nỡ cắt chân.
Chăng khá lấy người tin miễn cậy,
Chẳng thời thân thích, nghĩa hương lân.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989