06/08/2021 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 71

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:23

 

Nhiều lời[1] thốt huống vân vân,
Tua sá[2] quan phòng[3] kể bất nhân.
Thớt có tanh tao ruồi háo miệng,
Gang không mật mỡ kiến đam[4] thân.
Ruột hèn nẻo cắt thì đau ruột,
Chân đạp nhơ nào nỡ cắt chân.
Chăng khá lấy người tin miễn[5] cậy,
Chẳng thời thân thích, nghĩa hương lân[6].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “Nhiều phen”.
[2] Nên. Khảo dị: “Tua niệm”.
[3] Để ý coi chừng.
[6] Khảo dị: “Chẳng thân thì vốn nghĩa hương lân”.
[5] Lẫn.
[4] Say mê sa vào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 71