Tính thơ dại hãy còn đeo,
Nẻo được nhàn thì kẻo có nghèo.
Bến Nguyệt thuyền kề hai bãi mía,
Âm Vân cửa khép một cần nêu.
Cá tôm hôm chác bên kia bến,
Củi đuốc ngày mua mé nọ đèo.
Khách đến hỏi, nào song nhật nữa,
Rằng còn một túi thơ treo.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989