Ba đời chúa được phúc tình cờ,
Ơn nặng, chưa từng báo tóc tơ.
Cửu lão kìa ai nhàn được thú,
Tứ Minh nọ khách dại làm thơ.
Vui thanh vắng đà rỗi việc,
Lại gian nan mới biết cơ.
Lành dữ lòng người khôn được biết,
Luồng đen bạc, chớ thờ ơ.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989