Nẻo nhọn bao nhiêu lại có tùi,
Xóc cơ tạo hoá lại càng soi.
Vì danh cho phải danh làm luỵ,
Được đạo thời hay đạo có mùi.
Áng công danh xem trễ nải,
Nơi danh giáo thấy tranh vui.
Năm hồ có khách thênh thuyền mọn,
Chờ nguyệt đêm thanh hé bóng mai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989