Xem chiều ăn nói giống quân xin,
Âu thực âu đâu chẳng dám tin.
Nét đá vàng không mấy chút,
Lời phong nguyệt chác muôn nghìn.
Nghĩ lòng chẳng kém lòng mà hỏi,
Tưởng nết âu là nết ả thiều.
Gẫm lại huống công nhiều chệch choạc,
Chấp kinh nay lấm phải tòng quyền.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Không rõ đề. Người chép sách không rõ đầu đề bài thơ.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989