Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 15:46

Đã cốc thân rằng kẻ thấy bì,
Dại chăng nấn ná nước non quê.
Ở đời cứng cổ nên ròng dãi,
Vì bạn say sưa phải dặt dè.
Vạc nặng ắt dành ơn chúa Lỗ,
Chén tàn ngõ kẻo hổ người Tề.
Hay, dở chưng mình chăng chút luỵ,
Thu cao mới biết quế thì cay.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989