Yên phận mà thôi chớ chớ cầu,
Gặp sao hay vậy có nài sao.
Giàu được dịp: lau nên mía,
Khó thua mòn: củ hoá nâu.

Khôn tỏ trời xanh, cao mấy tấc,
Dễ lo bữa tối, chửa đầy niêu.
Một trường xuân sắc dường bao nả,
Lẳng lặng mà xem tạo hoá mầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989