Người ta bằng mặt chẳng bằng lòng,
Đo đắn cho hay sự sá phòng.
Lưỡi thế gẫm xem mềm tựa lạt,
Miệng người toán lại sắc như chông.
Ăn cùng, thốt khác nhiều điều dữ,
Nói thực, làm hư những chước vòng.
Kham hạ thánh nhân còn dõi để,
Xảo ngôn” hai chữ chép dòng dòng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989