Rỗi, chăng có việc, dưng dưng,
Ngày tháng phong lưu [...]
Nhiều ít của nhà đòi thửa cỏ,
Dữ lành sự thế thấy bằng thăng.
Hôm mai nghĩa [...]
Tơ tóc hay lòng nguyệt một vừng,
Dù nhẫn chăng sang, thìn sức khoẻ,
Trời cao lồng lộng có thăng bằng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989