Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 11:51

Lẻ tẻ bên giang bảy tám nhà,
Thư nhàn mừng thấy bạn ngâm nga.
Thơ nên, ngồi đợi vầng đan quế,
Rượu chác, hoa lầm ngõ hạnh hoa.
Lục ỷ tiếng thanh đêm tựa ngọc,
Lan châu chèo vỗ nước bằng là.
Ít nhiều ngày tháng qua thì chớ,
Tiêu sái ta thìn vẹn chí ta.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989