Làm người chăng đã đạo tin ngay,
Chi khá loàn đơn [...]
Dưới đấng hiền, xem mựa dể,
Trong chốn lợi, niệm cho hay.
Thìn khăn khẳn ba [...]
Dại nhơn nhơn bốn chiếng hay.
Thế tình bàn bạc khôn cùng dại,
Khôn dại hai đường trái cả hai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Ý bài này là lấy lẽ trung tín, chính trực làm mực thước trong cuộc sống, còn mặc cho người ta khen chê khôn dại.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989