Thánh: bốn mươi tuổi chẳng còn ngờ,
Ta: tuổi bốn mươi hãy líu lo.
Đạo lý nẻo xưa đen nữa mực,
Văn chương nghề cũ xác như vờ.
Học ngần nào hay ngần ấy,
Xem bao giờ biết bấy giờ.
Mắc một tính này chừa chẳng khỏi:
Đã thôi chén rượu lại câu thơ!


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989