Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 22:02

Dài ống, tròn bầu ỷ khá chiều,
Há rằng lận, há rằng kiêu?
Ví dù phải tải trương cơn gió,
Nào lọ thừa cơ đội lốt beo?
Lượng gã Bạch Sinh nào có mấy,
Tài người Quản Tử há đâu nhiều?
Chữ rằng: Phú quý giai do mệnh,
Gặp được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989