06/08/2021 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 104

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 22:02

 

Dài ống, tròn bầu ỷ khá chiều[1],
Há rằng lận, há rằng kiêu?
Ví dù phải tải trương cơn gió[2],
Nào lọ thừa cơ đội lốt beo[3]?
Lượng gã Bạch Sinh[4] nào có mấy,
Tài người Quản Tử[5] há đâu nhiều?
Chữ rằng: Phú quý giai do mệnh,
Gặp được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Theo đúng chiều. Ý nói là đúng như câu tục ngữ “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”.
[2] Tức trương buồm theo gió như thuyền tải đồ hay người.
[3] Từ câu tục ngữ “Cáo dựa hơi hùm” hoặc “Cáo đội lốt hùm”.
[4] Tức công tử Tiểu Bạch, là con của Tề Tương Công và cùng cha khác mẹ với công tử Củ. Tương Công bị giết, Tiểu Bạch và anh là Củ tranh nhau làm vua. Tiểu Bạch bị bề tôi của Củ là Quản Trọng bắn trúng vào vai. Tuy nhiên, khi Tiểu Bạch lên ngôi là Tề Hoàn Công, vẫn tin dùng Quản Trọng, và được Quản Trọng giúp làm nên nghiệp bá.
[5] Tức Quản Trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 104