Ngỡ thú vui là thú ở đâu,
Chẳng ngờ vui ở chốn chăng âu.
Hết tham chợ dức, nên non vắng,
Còn luỵ trường ca, biến bể sầu.
Chim khỏi lồng nên đắc thú,
Cây ngoài chậu mới tươi mầu.
Kìa ai đủng đỉnh trong lành hạnh,
Cơm một nải, nước một bầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Hứng ngâm mục Nhận ngâm chư phẩm trong Hồng Đức quốc âm thi tập.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989