phải là "nghe trong mình thấm thía cô đơn " mới đúng!


.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...