Vì tằm em phải chạy dâu
Vì chồng em phải qua cầu đắng cay


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)