NSND Trần Thị Tuyết ngâm thơ Qua Thậm Thình của Nguyễn Bùi Vợi https://www.youtube.com/watch?v=hUQjH2kC5Pc