Tháng chạp cho cải hoa vàng,
Cho cam da đỏ, cho nàng vu quy.
Nàng về mãi xứ bên kia,
Cam thôi màu đỏ, bướm chê hoa vàng.
Sáng nay sương xuống đầy làng,
Tưởng như khói pháo đưa nàng năm xưa.
Nàng về, kẻ đón người đưa,
Tôi chờ gì nữa mà chưa giang hồ.

Sông Thương cách mấy tiền đò?
Chợ Hoàng họp đến bao giờ mới tan?


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
2. Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính, Kiều Văn, NXB Đồng Nai, 2005