Phúc ấm trời chung lại một nhà,
Linh xuân tuổi hạc một vừng già.
Khắp đùn khí thuỵ mây non tía,
Mở rộng nền nhân nước dải là.
Vui tiệc chen đua bày ẩm trượng,
Tìm thơm đủng đỉnh nhặt hành xa.
Tính trong cõi thọ còn nhiều nữa,
Những cái mùi đời hết trải qua.


Nguồn: Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006