Hà đồ Lạc thư văn minh chi tị tổ,
Nhi nhân chi bất hủ giả danh;

Khách văn chương gặp hội thanh bình,
Vì tạo hoá thử ra tay kinh thuỷ.
Nhất ấp văn phong thuỷ mộ chi hĩ,
Bách niên khoa giáp bất tại tư hồ.

Lấy tân ngô mà thử nhận cố ngô,
Tán đã chán chuyến này thêm lại tụ;
Cũng học chữ tuỳ thời nhi tại,
Đâu dám điều đủng đỉnh gánh càn khôn.
Chữ danh phải của con con!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 134, tháng 10-1928