Tay áo văn thư khắp mọi miền,
Chốn nào là chốn chẳng thần tiên.
Gió từ hé lọt màn kinh sử,
Đèn tuệ soi chung mặt thánh hiền.
Tấm bụng giang hồ cùng Phật giãi,
Gót chân danh lợi mặc người chen.
Rồng mây hội cả rồi cùng tới,
Hễ thoả làm trai chí mấy nên.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 128):
Chơi chùa Đông Hoa, nghe tiếng đọc sách có cảm

Tay áo văn thư khắp mọi miền,
Chốn nào là chốn chẳng thần tiên.
Gió từ hé lọt màn kinh sử,
Đèn tuệ soi chung mặt thánh hiền.
Tấm bụng quang minh cùng Phật giãi,
Gót chân danh lợi mặc người chen.
Rồng mây gặp hội rồi cùng tới,
Hễ thoả làm trai chí mới nên.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 128, tháng 4-1928