Đôi mắt lim dim
Đôi tai quạt quạt
Bò đứng tự tin
Chênh vênh gò đất

Cờ đuôi múa tít
Cánh mũi phì phò
Bò say sưa hát
- Ậm pò...ậm pò...

Cỏ cây ngơ ngác
Chim chóc sững sờ
Ngỡ như ai khóc
Hoá ra chú bò
Bữa nay tập hát