Về lại trường xưa tên đã khác
Bạn bè năm cũ biết nơi đâu
Mái rêu sân vắng bàng tuôn lá
Khắc khoải chim kêu vọng nỗi sầu