Rừng phong nghìn dặm khói mưa sâu
Không sáng không chiều tiếng vượn kêu
Nghe lặng dừng chèo theo điệu hát
Núi mây nước chảy tiếng hay sao.