Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Tắc Từ (7 bài)
- Phan Đức Dư (1 bài)
- Trần Hàng (II) (1 bài)
- Lý Chi (2 bài)
- Cung Tự Trân (7 bài)
Tạo ngày 17/05/2019 22:37 bởi tôn tiền tử
Nguỵ Nguyên 魏源 (1794-1857) nhà tư tưởng, nhà văn học đời Thanh, tự Mặc Thâm 默深, Mặc Sinh 墨生, Hán Sĩ 漢士, hiệu Lương Đồ 良圖, người Thiệu Dương, Hồ Nam. Ông đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang, làm tri châu Cao Bưu, nổi tiếng ngang với Cung Tự Trân, được gọi là Cung Nguỵ. Về tư tưởng học thuật thuộc phái văn học ngày nay, chủ chương thông kinh trí dụng (thông sách vở để áp dụng vào cuộc sống) chủ trương “Sư di trường kỹ dĩ chế di” (Học cái hay của người nước ngoài để khống chế người nước ngoài). Tác phẩm có Cổ Vi đường thư tập, Thanh Dạ trai thi cảo.