Quan trường lầm lỡ một đời ta
Đổi họ thay tên thật khó mà
Tùng trúc chi nề sương gió khổ
Cá chim còn nhớ biển trời xa
Gõ chèo có ý về ẩn dật
Đẩy xe đâu phải rút tre ngà ?
Không biết chớ chê Đào Hoằng Cảnh
Sớm treo mũ áo bỏ quan nha

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)