Con nhà ai Lâm Đốn
Bé nhỏ trắng mầu da
Tiền công nhà bị thiếu
Hốt hoảng bỏ con ra!
Lừa ta về nhà khác
Cửa son bên đường qua
Dặn ta chơi ngoan nhé
Đùa nhảy biết chi mà
Khi sắp đi thấy lạ
Xoa đầu như thương ta
Ba năm dạy ca múa
Vạn dặm xa quê nhà
Gặp hầu vương nghề thạo
Chiều, ơn trạch đậm đà
Nhà cao rải thảm đỏ
Yến tiệc treo đèn hoa
Thổi tiêu bằng ngọc trắng
Gỗ tử đàn, tỳ bà
Châu ngọc đeo vào trán
Áo mặc bằng gấm hoa
Cành sơn hô xanh quý
Tiệc xong bừa bãi nhà
Ta vốn con nhà khó
Chẳng may bị quẳng ra
Thân bị người sai khiến
Chẳng tin tức mẹ cha
Nghìn vàng dẫu nhận thưởng
Cứu sao xương đói xa
Quê người sống vui vẻ
Ích chi cho ruột rà!

tửu tận tình do tại