Đường chữ thập liễu buông xe ngựa
Vẫn Tần Hoài đèn lửa Hà Kiều
Phóng nha thay phủ thông hầu
Vườn hoang, bác sĩ trước lầu ai hay
Đem ngói điện gán ngay bánh chợ
Củi Hiếu Lăng đổi cá trên sông
Bắn chết hươu bãi không dưng
Biển đeo bạc trắng uyển Trường Sinh thu

tửu tận tình do tại