Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 08/05/2019 02:34 bởi tôn tiền tử
Ngô Tích Kỳ 吳錫麒 (1746-1818) là văn học gia đời Thanh, tự Thánh Trưng 聖徵, hiệu Cốc Nhân 谷人, người Tiền Đường, Chiết Giang (nay là Hàng Châu), đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 40, làm quan đến Quốc tử giám tế tửu, tính ngay thẳng, không a phụ quyền quý. Từng chủ giảng các thư viện Yên Định, Nhạc Nghi, Dương Châu. Tác phẩm có Song trung từ 雙忠祠, Phụng Hoàng sơn hoài cổ 鳳凰山懷古, Quan dạ triều 觀夜潮, Độc Phóng Ông tập 讀放翁集.