Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Giản (2 bài)
- Hoàng Cảnh Nhân (4 bài)
- Hoà Thân (2 bài)
- Hồng Lượng Cát (4 bài)
- Ngô Tích Kỳ (2 bài)
Tạo ngày 14/03/2021 15:31 bởi tôn tiền tử
Lý Bỉnh Lễ 李秉禮 (1748-1830) tự Kính Chi 敬之, hiệu Canh Vân 耕雲, Tùng Phủ 松甫, Vi Lư 韋廬, là thi nhân đời Thanh, tổ tiên ở thôn Dương Khê 楊溪, Ôn Quyến 溫圳, huyện Lâm Xuyên 臨川, tỉnh Giang Tây, sau tới Quế Lâm 桂林, tỉnh Quảng Tây. Ông làm Hình bộ lang trung tỉnh Giang Tô 江蘇刑部郎中 năm Càn Long thứ 39 (1774), được phong tước hiệu Trung hiến đại phu 中憲大夫, Quang lộc đại phu 光祿大夫. Không thích làm quan nên năm 42 tuổi xin về, viện lý do phụng dưỡng mẫu thân. Lý Bỉnh Lễ tính tình hào sảng, khi cha chết nhường hết gia tài cho các em, thích kết bạn, ngao du sơn thuỷ, giỏi thơ và hoạ, có Vi Lư thi 韋廬詩 nội tập, ngoại tập.