Ngô Thì Sĩ năm 1767 được cử đi làm Hiến sát sứ Thanh Hoa, đã cho dựng Quan Lan sào (Tổ xem sóng) trên núi Bàn A và đặt ra mười cảnh đẹp để thù tạc, ngâm vịnh. Bàn A sơn Quan Lan sào ký sự và 10 bài nguyên vận được chép trong Ái Châu bi ký (ký hiệu VHv.1739).

Bài tựa của Ngô Phúc Lâm (do Ngô Đức Thọ dịch 7-2014)

Những nơi cảnh đẹp ở chốn núi non sông biển tức là một bầu trời ở ngoài đảo thiêng đất Nam Nhạc. Giữa vùng sông Mã và sông Lương là một kỳ quan của đất Việt điện. Trên bờ sông có ngọn núi tên là núi Bàn A vách đá cao ngất không trung, là ngọn trấn sơn của vùng đất Lam Biện, vua Hiến Tông bản triều có thơ ngự đề đến nay hơn ba trăm năm, lèn đá lạnh lẽo âm u như vang theo dư vận của bài thơ. Khoảng năm Đinh Hợi niên hiệu Cảnh Hưng (1767) Ngô Ngọ Phong người Tả…