Hỡi người dưới nấm mồ không!
Tiếc thương xin mượn thu phong gửi giùm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)