Muốn náu thân tôi
trong rừng mùa hạ
dưới bóng cây sồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.