Lệ Hải Vua Bà Triệu Quốc Trinh
Quần thoa anh dũng giỏi tài binh
Giặc Ngô (1) vỡ mật khi nghe tánh
Lục Dận (2) kinh hồn lúc xướng danh
Liệt nữ kiên cường nào kẻ nể
Má đào tiết hạnh dám ai khinh
Nhắn cho phương Bắc loài gian tặc
Gái Việt người Nam chẳng sợ kình!

Tuy Hoà, 20/10/2017
(1) Giặc Đông Ngô thời Tam quốc ở Trung Hoa.
(2) Thứ sử Giao Châu của nhà Đông Ngô sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu.