Sư-sĩ vô tài viết giáo khoa
Cánh Diều lươn lẹo lộn điêu ngoa
Tiền đem phát lợi cho phường đểu
Chữ lại gieo buồn đến tuổi hoa
Mô phạm một thời hao sức mẹ
Ươm mầm mấy thuở phí công cha
Ngôn từ vẩn đục tâm hồn trẻ
Nhảm nhí do thầy chủng giống ra!

Tuy Hoà, 11/10/20