Vầng trăng lộ vẻ thu giá lạnh
Xa nhà lâu sống cảnh cô đơn
Sương rơi mất ngủ canh trường
Gió từ núi lạnh thấu xương thổi về
Nằm bệnh hoài vết đè in chiếu
Lòng u buồn biểu hiệu khôn nguôi
Hoài nghi không cơ sở rồi
Nghe lầm cũng chẳng rạch ròi nguyên do
Ngô đồng cao ngất héo khô
Âm thanh ai oán tựa hồ đàn rung.