Trường An hoa rụng bay lên trời
Trước điện gió nam dẫn tận nơi
Xuân vật thương thay đều yết kiến
Ngâm bên sông Vị mình ta thôi.