Tiểu đồng gái xinh áo vàng ngắn
Người nói bên tai xuân tiếc muộn
Tránh bướm né ong rảo bước qua
Cháo chay hé lộ bát bằng gốm.