Anh gần như đã ngủ rồi
Hồn nghe mụ mị chơi vơi tròng trành
Bốn cành hoa trắng tay anh
Đưa vào lỗ cúc
áo len của nàng.

Rồi hôn em thật nồng nàn
và em cũng đã vội vàng hôn anh
Thật sao mắc cở cho anh
Khi chưa hề muốn (là) người tình của em