Sư xuống núi tìm trăng
Giếng cho một bình tràn
Đến chùa rồi mới biết
Bình nghiêng nguyệt mất tăm


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc, Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)