Sư xuống núi tìm trăng
Giếng cho một bình tràn
Đến chùa rồi mới biết
Bình nghiêng nguyệt mất tăm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)