Nhà nghèo không có của cho con
Chỉ bầu đựng nước, giỏ đựng cơm
Vàng bạc đầy nhà xài cũng hết
Chi bằng thanh bạch tặng cháu con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)