Nhà nghèo không có của cho con
Chỉ bầu đựng nước, giỏ đựng cơm
Vàng bạc đầy nhà xài cũng hết
Chi bằng thanh bạch tặng cháu con


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc, Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)