Chuyển sang đi đường sông,
Mây sà xuống đồng không.
Gió lùa hàng nhạn khổ,
Triều ngập lũ âu trông.
Lửa ma trơi rừng vắng,
Đèn chài sáng mặt sông.
Không đậu thuyền trôi mãi,
Quạ kêu đỉnh cột buồm.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc, Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)