Chuyển sang đi đường sông,
Mây sà xuống đồng không.
Gió lùa hàng nhạn khổ,
Triều ngập lũ âu trông.
Lửa ma trơi rừng vắng,
Đèn chài sáng mặt sông.
Không đậu thuyền trôi mãi,
Quạ kêu đỉnh cột buồm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)