Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/03/2014 16:34 bởi tôn tiền tử
La Cầu 羅虯 tự không rõ, sống khoảng trước sau năm Càn Phù đời Đường Hy Tông, tề danh cùng La Ẩn, La Nghiệp nên người đời gọi là "Tam La". Ông thi nhiều lần không đỗ. Sau loạn Quảng Minh, ông theo Lý Hiếu Cung ở Phu Châu.