Trung Hoa cõi đất nhiều phi tướng
Lều cỏ ốc sên sót dật dân
Đêm đến mời hình nơi đáy nước
Rượu huyền ca tụng đức Hoàng nhân


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)