Núi cao mây phủ tướng điều quân
Oanh kích thôn nghèo diệt thứ dân
Rốt cuộc chẳng bằng tô giới sướng
Lại xoa mạt chược đón mừng xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)