Im ắng trơ thành vắng
Đồ cổ vội chuyển liền
Trùm sò quen khoác lác
Thể diện cậy trung kiên
Kinh động đâu sai trái
Thương thân lẽ tự nhiên
Phải đâu than Phật ngọc
Không đáng một đồng tiền!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)