Về nhà chốc lát lại xa nhà
Ngày tối sầu dài nối mãi ra
Dương liễu bên đường hàng vạn gốc
Nhìn đâu cũng thấy đoạn trường hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.